Współczesna edukacja wymaga od szkół stosowania się do określonych zasad i procedur. Pozwalają one na unormowanie metod funkcjonowania poszczególnych placówek, a także ułatwiają organizację całego roku szkolnego.

Zasady funkcjonowania szkoły

W każdym roku szkolnym, podstawy funkcjonowania szkół ustanawiane są w oparciu o kilka czynników – tygodniowy plan zajęć, arkusz organizacji danej placówki oraz plan jej pracy. Wszystkie terminy związane z rozpoczynaniem i kończeniem zajęć o charakterze dydaktycznym i wychowawczym określane są przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego. Dotyczy to również letnich wakacji, ferii zimowych oraz poszczególnych przerw świątecznych. Każda szkoła funkcjonuje w oparciu o odpowiednią dokumentację. Ogólne zasady tworzenia, sposób realizacji planu finansowego danej placówki oraz jego treść określane są odrębnymi przepisami. Każda szkoła gromadzi w ciągu każdego roku szkolnego wiele informacji w zakresie nauczania, opieki oraz wychowania uczniów. Z tytułu udostępniania ich rodzicom lub prawnym opiekunom, nie mogą być pobierane żadne opłaty – niezależnie od formy i sposobu przekazywania tych informacji.

Arkusz organizacji szkoły

Arkusz organizacji szkoły opracowywany jest w każdym roku szkolnym, osobiście przez dyrektora. Określa on organizację wychowania, opieki oraz nauczania wszystkich uczniów, z uwzględnieniem ogólnego planu nauczania oraz planu finansowego danej szkoły. W arkuszu tym zamieszczana jest łączna liczba pracowników wybranej placówki, włącznie z ilością poszczególnych stanowisk kierowniczych. Uwzględniana jest także ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych, razem z wszystkimi zajęciami pozalekcyjnymi i kołami zainteresowań – finansowanymi z pieniędzy przydzielanych przez określony organ prowadzący. Arkusz organizacji szkoły zawiera także liczbę nauczycieli przystępujących do postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych w danym roku szkolnym, z podziałem na stopnie awansu zawodowego. Uwzględniane są także terminy składania wniosków o podjęcie tych postępowań przez nauczycieli. Zanim rok szkolny się rozpocznie, dyrektor musi też opracować aneks do arkusza organizacji szkoły. Po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, jest on ostatecznie zatwierdzany i wdrażany.

Plan pracy szkoły

W planie pracy szkoły określane są przede wszystkim podstawy związane z założeniami pracy dydaktyczno-wychowawczej danej placówki. Jego przygotowaniem również zajmuje się dyrektor, a zatwierdzeniem – rada pedagogiczna. Na podstawie tych ustaleń organizowane są stałe, obowiązkowe oraz dodatkowe zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, a następnie tygodniowy rozkład zajęć. W ogólnym planie uwzględnione muszą zostać zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, a także zasady poszczególnych potrzeb rozwojowych uczniów zapisanych do szkoły. Obecnie w placówkach szkolnych obowiązują elektroniczne dzienniki szkolne, które służą do dokumentowania przebiegu nauczania. Szczegółowe zasady ich funkcjonowania także określane są odpowiednimi procedurami.